June 24th, 2009

(no subject)

Очередное подтверждение того, что Шай Агасси - пиздун:

בינואר 2008 הושק מיזם המכונית החשמלית בטקס חגיגי במעמד הנשיא שמעון פרס וראש הממשלה אהוד אולמרט. ווסרפוגל צלל לפרויקט, ונעזר במכון היצוא כדי לאתר 35 חברות מקומיות שיוכלו להתגייס לעניין. ואולם ככל שהעמיק בעבודתו והיטיב להכיר את התוכנית של רנו ובטר פלייס, החברה של אגסי, גילה ווסרפוגל, לטענתו, שהרעיון כלל אינו בר ביצוע "התקנה של סוללות במכונית תהפוך אותה למאוד כבדה ותגביל את טווח הנסיעה.Collapse )

Предыдущее подтверждение.