August 3rd, 2009

(no subject)

מצווה שמוצאת חן בעיניך: המצווה של "ואהבת לרעך כמוך". מאחר שהיא קודם כל אומרת לך שאתה צריך לאהוב את עצמך. כי אם אתה לא אוהב את עצמך - אוי לך ואוי לרעך.


У цитаты совершенно неожиданный автор.