July 11th, 2012

(no subject)

Сионизм головного мозга:

שהרצל היה כופר, זוהי דבה רעה. נכון שבשל מסויים כדי לפתור את בעיית היהודים הוא חשב שפתרון ההתבוללות (ואולי אף התנצרות) הוא הפתרון, אבל הוא מהר חזר בו, ולכן הוא בבחינת בעל תשובה.

ולכן כל המדבר נגדו בנקודה זו הרי עובר על האיסור החמור של 'לא תונו איש את עמיתו' ובאונאת דברים הכתוב מדבר, וכמפורש בב"מ (נח:) 'אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים'. וכמה חמורה עוד יותר האונאה לאור העובדה שבמי שנפטר עסקינן.

המחרפים והמגדפים יושבים על אדמת הקודש בין היתר בזכותו. לכן כפויי טובה הם, וכפוי טובה עליו אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד, קרי כופר הוא.