?

Log in

No account? Create an account
Shaul Reznik
July 31st, 2019
10:29 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
И еще раз о коэффициенте интеллекта. Эфиопы vs. ультраортодоксальные ашкеназки:


את הפערים בשכר מסבירים במשרד העבודה על ידי פריסת יצאי אתיופיה על פני משלחי היד השונים במשק. בעוד שבכלל האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית היו כ-31% מהעובדים ב-2017 בעלי משלח יד אקדמי, באוכלוסייה זו עסקו באותם תחומים כ-7% בלבד. לעומת זאת, כ-28% מכלל העובדים יוצאי אתיופיה הועסקו כעובדים לא מקצועיים, בעוד שיעור העובדים הלא-מקצועיים מכלל העובדים מהחברה היהודית שאינה חרדית עמד על כ-3% בלבד. תמונה זו מתכתבת גם עם הנתון לפיו שיעור האקדמאים מקרב יוצאי אתיופיה בגילאי 34-25 עומד על 12% בלבד, בעוד הנתון המקביל לכלל היהודים שאינם חרדים הוא 45% - כמעט פי ארבעה. במשרד העבודה אומרים כי בעוד שבאוכלוסיית יוצאי אתיופיה קיים רצון ברור וחזק לעבוד בקרב נשים וגברים כאחד, בשוק העבודה קבוצה זו מתקשה להגיע לתעסוקה איכותית והולמת, בין היתר בשל מחסור בעובדים בעלי השכלה המתאימים למשרות מתגמלות.

(...)

יצוין, כי אחת הקבוצות שעושה שימוש ניכר במסלול לימודי הנדסאות היא אוכלוסיית הנשים החרדיות, אשר מציגות נתונים יוצאי דופן בהשוואה לכלל בוגרי לימודי ההנדסאות. רובן הגדול של הנשים החרדיות בתוכניות מה"ט לומדות במסלולים ייעודיים בסמינרים החרדיים וכ-78% מהן במגמת הנדסת תוכנה. למעשה, הנשים החרדיות מהוות כ-38% מכלל המשתתפים במגמה (יותר מפי שבעה משיעורן בקבוצת הגיל הרלוונטית). אחוזי הדפלום של קבוצה זו גבוהים מאוד - 86%, בעוד שהשיעור הכללי במה"ט נמוך משמעותית.

Ждем новой бучи под лозунгом "Белые расисты выдумали дискриминационные законы арифметики"?

(20 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:red_ptero
Date:July 31st, 2019 09:04 am (UTC)
(Link)
Насколько корректно было сравнение этих двух групп?
Какие ещё факторы учитывались в качестве исходных, помимо этнического?
Например, "эфиопы" были первым или вторым поколением в Израиле?
Если вторым или более, то каков был уровень дохода их родителей (и, соответсвенно, ашкеназов)
и т.д.
[User Picture]
From:shaulreznik
Date:July 31st, 2019 09:09 am (UTC)
(Link)
У ашкеназов в Америке начала ХХ века родители тоже были сплошь местечковыми извозчиками, резниками, канторами и т. п. Что не помешало детям стать финансовой, научной, культурной и политической элитой. Потому что https://newrepublic.com/article/77727/groups-and-genes
[User Picture]
From:shaulreznik
Date:July 31st, 2019 11:20 am (UTC)
(Link)
Я воспринял ваш коммент как "умные люди дурацкие идеи продвигали". и, соответственно, дал ссылку на корреляцию между коэффициентом интеллекта и либеральными идеями носителя.
[User Picture]
From:shaulreznik
Date:July 31st, 2019 12:11 pm (UTC)
(Link)
Нет. См. исследование о приемных детях
Thirty Years of Research on Race Differences in Cognitive Ability),
[User Picture]
From:red_ptero
Date:July 31st, 2019 12:59 pm (UTC)
(Link)
Вы пишете:
"Я и говорю вам, будь у эфиопов условия такие же как у детей с Кфар Шмарьяху, всё было бы иначе."
Иначе, да.
Но совсем не обязательно, что так же как у ашкеназов.
Всё-таки фенотип определяется не исключительно средой и не исключительно генами.
[User Picture]
From:shaulreznik
Date:July 31st, 2019 02:14 pm (UTC)
(Link)
https://www1.udel.edu/educ/gottfredson/30years/Rushton-Jensen30years.pdf - у белых приемных детей, выращенных черными родителями, IQ выше, чем у этих родителей, у черных приемных детей, выращенных белыми, ниже.
[User Picture]
From:motek
Date:August 1st, 2019 04:31 am (UTC)
(Link)
IQ передаётся генами в том числе. Разумеется все равно есть разброс так что пример Герцля ничего не доказывает. Но. Из всех факторов, лучше всего предсказывает айкью ребёнка уровень образования матери. Это и генетика и среда. Как биолог я на 100% уверена что раннее развитие (первые 1000 дней с зачатия) имеют определяющий эффект. Это подтверждают и исследования (румынские сироты, китайские дети с тяжёлыми недостатками питания, дети в странах третьего мира не вылезающие из инфекций... - показывают нарушения строения мозга и пр.). Короче и гены и среда влияют.
[User Picture]
From:motek
Date:August 1st, 2019 06:07 pm (UTC)
(Link)
Успокойтесь пожалуйста. :)

Нет одного-единственного гена отвечающего за интеллект. Даже за рост отвечает множество генов, а интеллект это куда более сложное качество. В любом случае, интеллект только на некоторую часть определяется генами. Точнее (как принято считать в биологии), результат зависит от взаимодействия генов и среды. Поэтому нет, гены не "проявят себя в любом случае".

И этот эксперимент почти в точности был проведен, к сожалению - это именно румынские детдома. Одна из статей про них так и называется - An experiment in zero parenting. https://science.sciencemag.org/content/345/6198/752
На них провели множество исследований. Вот описание одного из них. https://www.sciencemag.org/news/2015/01/childhood-neglect-erodes-brain

А вот статья которую я собственно и имела ввиду, про изменения в мозге у детей из стран третьего мира (конкретно Бангладеш), румынские сироты там тоже упоминаются. https://www.nature.com/news/how-poverty-affects-the-brain-1.22280

Вот кстати цитата из него (про румынских детей): Some children who had moved from the orphanages into foster homes as toddlers were spared some of the deficits (определенных участков в мозге) - некоторые дети, переведенные в семьи в возрасте 1-2 года не имели этих недостатков в мозге. Почему некоторые? До года все росли одинаково. Вот тут, думаю, гены повлияли.

Есть еще исследование детей в Гватемале - там половине деревни дали усиленое питание в первые два года жизни, и эти дети выросли и зарабатывали в два раза больше "контрольной группы". Могу найти если надо. Про Китай так - у тех кто получил витамины и лечение от глистов улучшились школьные показатели. Была целая статья про то что дети в сельском Китае вырастают неполноценно развитыми и неспособными даже к средней школе. Короче, "как биолог я уверена" не означает что я сама это придумала. :) Как биолог, я исключительно оперирую данными.
[User Picture]
From:motek
Date:August 1st, 2019 07:25 pm (UTC)
(Link)
:)))
[User Picture]
From:red_ptero
Date:July 31st, 2019 12:53 pm (UTC)
(Link)
"... стать их детям ..." (точнее потомкам)
Потому я и спросил, речь идёт об "эфиопах" какого поколения
ПМЖ без неглиже Powered by LiveJournal.com